Kompletní účetní servis s individuálním přístupem k jednotlivým klientům je základem naší spolupráce.

Nejlepší služby pro Vaše učetnictví

Věříme, že když se Vám postaráme o účetnictví, tak se můžete soustředit jen na budování vašeho podnikání. Nabízíme kompletní vedení účetního servisu a poradenství fyzickým osobám (OSVČ) a právnickým osobám (s.r.o., a.s., SVJ). Základem této spolupráce je individuální přístup. Vedení účetnictví a daňové evidence zahrnuje kontrolu všech dokladů, jejich zaúčtování, vyhotovení kontrolních účetních výkazů a daňového přiznání k DPH, vedení mezd, podání hlášení institucím, sestavení účetní závěrky včetně daňové optimalizace, zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, výkazů a příloh.

Součástí našich služeb je podání daňových přiznání (FÚ), hlášení a přehledů institucím (OSSZ a ZP) elektronicky.

Zajištění vedení daňové evidence i zpětně za celý uplynulý rok včetně zpracování daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení "na poslední chvíli‟.

Pro svoji práci využíváme nejmodernější software na trhu.

Nabízíme

Vedení účetnictví

Koho se týká? Právnických osob - s.r.o., SVJ a dalších


Účetnictví vedou především podnikatelé - fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., družstva) a také společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Těmto subjektům nabízím komplexní vedení účetnictví zahrnující příjem dokladů, kontrolu jejich věcné a formální správnosti z účetního a daňového pohledu a jejich zaúčtování. Výstupem je pak pravidelné předávání účetních informací v podobě Výkazu zisků a ztrát (výsledovky) a Rozvahy (bilance). Účetní závěrka zahrnuje i vypracování Přílohy k účetní závěrce (výroční zprávy).

Vedení daňové evidence

Koho se týká? Fyzických osob - živnostníků, osob podnikajícíh dle zvláštních předpisů a dalších


Nabízím vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví) podnikatelům a osobám s tzv. svobodným povoláním (např. lékaři, znalci, sportovci).

Vedení daňové evidence zahrnuje příjem a kontrolu správnosti a úplnosti účetních dokladů a jejich zaúčtování v peněžním deníku. Vedení daňové evidence zajistím i zpětně za celý předchozí kalendářní rok včetně zpracování přehledů o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP.

Vedení daňové evidence u mě znamená také zhodnocení, zda je výhodnější uplatňovat skutečné výdaje anebo uplatnit výdaje stanoveným procentuálním paušálem.

Mzdy a personalistika

S vedením daňové evidence nebo účetnictví souvisí i vedení mzdové agendy zahrnující

 • zpracování mezd,
 • stanovení odvodových povinností vůči ZP a OSSZ,
 • vyhotovení přehledů a hlášení (rekapitulace mezd, přehledy pro ZP/OSSZ),
 • vedení povinných agend zaměstnavatele (osobní karty, mzdové listy atp.),
 • zajištění smluvních dokumentů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Zajistím také podávání přehledů a písemností zdravotním pojišťovnám a okresní správě sociálního zabezpečení.

Daňové přiznání a další povinnosti

Samostatnou činností je zpracování daňového přiznání, vyhotovení výroční zprávy, příprava podkladů pro řádnou valnou hromadu a vložení těchto listin do sbírky obchodního rejstříku. Podnikatelům - OSVČ, kromě vyhotovení daňového přiznání, zpracuji přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Klientům vyhotovím daňové přiznání k:
 • dani z příjmů fyzických osob,
 • dani z příjmů právnických osob,
 • dani z přidané hodnoty,
 • dani silniční.

Kromě zpracování zajistím i podání daňových přiznání na příslušný finanční úřad. Samozřejmostí je hlídání termínů daňových povinností.

Daňový poradce

 • Komplexní daňové poradenství
 • Zpracování daňových přiznání včetně možnosti odkladu o 3 měsíce
 • Daňová optimalizace
 • Daňové audity za minulá období
 • Konzultace týkající se daňové problematiky
 • Účetní a daňová supervize
 • Zpracování odborných stanovisek
 • Komplexní služby pro neziskové organizace (založení, úprava stanov, vedení účetnictví, daňové poradenství)
 • Přeměny společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka)
 • Prodej podniku nebo jeho části
 • Vklad podniku
 • Likvidace firem včetně všech legislativních činností
 • Spolupráce s advokátní kanceláří

O nás

Naše vize

Věříme, že když my se budeme starat o Vaše účetnictví, tak vy se můžete soustředit jen na svou vizi a budovat ji. Nabízíme kompletní vedení účetního servisu a poradenství fyzickým osobám (osobám samostatně výdělečně činným) a právnickým osobám (s.r.o., a.s., SVJ).
Základem této spolupráce je individuální přístup. Vedení účetnictví (a také daňové evidence) zahrnuje kontrolu všech dokladů, jejich zaúčtování, vyhotovení kontrolních účetních výkazů a daňového přiznání k DPH, vedení mezd, podání hlášení institucím, sestavení účetní závěrky včetně daňové optimalizace, zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, výkazů a příloh.

Ceník

Stanovení konkrétní ceny pro různé klienty je složité, závisí na typu vedené agendy, na počtu dokladů, zda je klient plátcem DPH atp. Cena je pak stanovena jako paušální částka za období (měsíc, čtvrtletí, rok). Vždy zahrnuje vedení daňové evidence popř. účetnictví vč. zpracování dokladů, vyhotovení daňového přiznání k DPH, zpracování mezd a vyhotovení přehledů a hlášení k nim.

Vedení učetnictví - položkově

Účetní položka30,- Kčpoložka
Roční závěrka, příprava inventurv běžné hodinové sazbě, (minimálně 3000,- Kč)

Vedení učetnictví - paušální měsíční sazba

Minimální měsíční paušální sazba činí 3.000,- Kč a je vždy odvozena od objemu dokladů a náročnosti poskytovaných služeb.

Mzdy

Zpracování měsíční mzdy, včetně odvodů, personální agendy300,- Kčzaměstnanec
Zastupování při kontrolách (SP a ZP)300,- Kčhodina
Zúčtování tuzemské pracovní cesty100,- Kčks
Zúčtování zahraniční pracovní cesty200,- Kčks

Daňové přiznání

Daň z příjmů právnických osob2000,- Kčks
Rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přílohaks
Daň z příjmů fyzických osob2000,- Kčks
spolupracující osoba1000,- Kčosoba
účastník sdružení1000,- Kčúčastník
včetně sestavení přehledu na SP a ZP500,- Kč
Silniční daň500,- Kč1 – 3 vozidla
za každé další vozidlo100,- Kčks
Darovací daňod 1000,- Kčks
Daň z převodu nemovitostiod 1000,- Kčks
Daň z nemovitostiod 1000,- Kčks
DPH – sestavení výkazu500,- Kčks
Jednorázové zastupování na FÚ na základě plné moci800,- Kčúkon
Zpracování podání na FÚ – žádosti, odvolání, reklamace, námitka800,- Kčúkon
Kontrola účetních a daňových dokladů500,- Kčhodina

Ceny jsou smluvní a závisí na dohodě obou stran.
Horní a dolní hranice průměrné ceny zohledňuje složitost a rozsah účetních případů, přebírání a předávání dokladů

Kontakt

Bc. Jiřina Sloviočková

Pod Křížem 630
Václavovice 739 34

606 770 001

Kristýna Riedlová

Hlučín, Bobrovníky,
Sokolská 386/18a
IČ: 75487586
Tel.: 604 548 978

Ing. Martina Zemanová

Ostrava, Vítkovice,
Zalužanského 749/5
IČ: 04779321
Tel.: 606 770 009

Ing. Jana Krautová

Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz,
Porážková 1249/44
IČ: 60315521
Tel.: 603 236 810Klienti

Věříme, že budete stejně spokojeni jako naši klienti.

Plantae Vita

IČ: 028 62 166
kosmetické služby

Pavel Mravec

IČ: 654 90 207
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Mgr. Jiří Juhász

IČ: 452 06 732
cestovní agentura, ubytování, pronájem a správa nemovitostí

VERTIKAL SERVIS s.r.o.

IČ: 253 65 827
ubytovací služby

Firemní centrum s.r.o.

IČ: 258 59 234
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

Petr Válek

IČ: 461 08 416
reklamní činnost, marketing, údržba motorových vozidel

FRB HIGHLAND s.r.o.

IČ: 268 24 329
reklamní činnost a marketing

Kosmetické studio LEA

M. Madejová a L. Hotovcová
Marta Madejová, IČ: 872 90 537 Lenka Hotovcová, IČ: 633 33 244